Voorwaarden

Uw privacy en rechten worden gewaarborgd zodat u in volle vertrouwen onze producten kan aankopen.

Producten

Alle producten die door Atlas & Zanzibar (ManyMaps) aangeboden worden, zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en de prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze website aangeboden worden. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW en eventuele recyclage bijdrage (Recupel).
Atlas & Zanzibar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor (druk)fouten die in zijn aanbiedingen voorkomen.

Wij bieden onze producten aan op onze website of in onze catalogi en folders tot uitputting van voorraad. Atlas & Zanzibar doet zijn best opdat alle door u bestelde producten beschikbaar zouden zijn. Het kan echter gebeuren dat een artikel uit voorraad is en niet binnen de vier dagen verzonden kan worden, in dat geval informeren wij u zo vlug mogelijk en kan u beslissen uw bestelling te annuleren.

Atlas & Zanzibar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou voortkomen uit het niet voorradig zijn van een product.

 

Overeenkomst

 

Er is sprake van een geldige overeenkomst tussen u en Atlas & Zanzibar wanneer Atlas & Zanzibar de bevestiging ontvangt van uw bestelling op zijn website, of wanneer Atlas & Zanzibar uw geldig ingevulde en ondertekende bestelbon ontvangt.

Atlas & Zanzibar kan echter beslissen de geldigheid van de overeenkomst te onderwerpen aan andere voorwaarden, in het geval bij voorbeeld van belangrijke bestellingen of voorafbetalingen, bestellingen gedaan door minderjarigen, wanneer de bestelbon onvolledig of onjuist is, of wanneer vorige bestellingen niet betaald werden.

Conform de wet op de Handelspraktijken valt verlies / beschadiging ten laste van de verkoper. U dient ons hiervoor wel op de hoogte brengen binnen een aanvaardbare termijn ( 3 weken ) nadat u een bevestiging van verzending via mail of via orderstatus op de site ontving. Atlas & Zanzibar houdt zich het recht voor uw aanvraag te weigeren indien deze ons niet bereikt binnen deze termijn. U kan uw melding van niet ontvangst sturen naar support@manymaps.com

Consumentenrecht

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de aankoper toe binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van het verkoop afziet. De goederen dienen uiterlijk 3 dagen later terugezonden  te worden.

Indien u een product wenst terug te sturen omdat u van mening veranderde, kan u dit doen binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst. Indien u vooraf betaalde zullen wij uw bestelling terugbetalen zodra wij het geretourneerde artikel ontvangen.
U betaalt dan wel alle verzendingskosten, zowel deze van verzenden als voor terugzenden.

Indien het product dat u ontvangt niet het product was dat u bestelde, of indien het beschadigd aankomt, stuurt u het dan terug binnen de 7 dagen die volgen op de ontvangst. Indien u vooraf betaalde  zullen wij uw bestelling terugbetalen en uw verzendingskosten vergoeden bij ontvangst van het door u geretourneerde artikel.

Atlas & Zanzibar kan geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen wanneer de plastic verpakking geopend werd of wanneer de producten door de klant beschadigd werden.

CD's, CD-Rom's en DVD's worden nooit teruggenomen, noch terugbetaald.

Levering

De plaats van levering is deze die u aangaf op uw bestelling. Producten die voorradig zijn zullen, behoudens onvoorziene omstandigheden, binnen de 24 uur verzonden worden. Indien een product niet binnen de vijf werkdagen verzonden kan worden omdat het product niet voorradig is, of om welke andere reden dan ook,  zal u hiervan bericht ontvangen. Atlas & Zanzibar kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele vertragingen.

 

Betaling

 

De facturen zijn contant betaalbaar binnen de veertien dagen na factuurdatum, op de exploitatiezetel van Atlas & Zanzibar , zonder afkorting. Na verloop van deze termijn is men in verzuim zonder verdere ingebrekestelling. Bij gebrek aan betaling van een factuur op zijn vervaldag, zijn alle andere op dat ogenblik hangende facturen onmiddellijk opeisbaar en erkent de klant uitdrukkelijk een conventionele/buitengerechtelijke vergoeding verschuldigd te zijn gelijk aan 15% van het nog openstaande verschuldigde saldo met een minimum van 50 Euro, exclusief BTW en conventionele interesten ten belope van 12% op jaarbasis.

De KLANTEN aanvaarden uitdrukkelijk dat Atlas & Zanzibar de tussenkomende betalingen op de oudste, openstaande facturen toerekent.

Wij accepteren geen orders van klanten buiten België tenzij deze met kredietkaart vooraf hebben betaald.

 

 

Verantwoordelijkheid en beperking van aansprakelijkheid

Atlas & Zanzibar kan niet waarborgen dat ManyMaps.com ononderbroken of foutloos zal functioneren. Atlas & Zanzibar geeft geen waarborgen m.b.t. de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van ManyMaps.com noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die verkregen wordt via ManyMaps.com.
Deze site wordt door Atlas & Zanzibar ter beschikking gesteld op een "as is" en "as available" basis. Atlas & Zanzibar legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de site, de informatie, de inhoud, de materialen, of de producten die in deze site worden voorgesteld. In zoverre de wet dit toestaat, wijst Atlas & Zanzibar elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Atlas & Zanzibar zal niet aansprakelijk gesteld worden voor om het even welke schade voortkomend uit het gebruik van zijn website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.

Toepasselijke wetgeving en bevoegde jurisdictie

De Belgische wet is van toepassing.
Uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent zullen bevoegd zijn.

Adresgegevens:

Atlas & Zanzibar
Kortrijksesteenweg 19
9000 Gent
België
HRG: 167676

Privacy verklaring

Atlas & Zanzibar respecteert uw privacy. De persoonlijke gegevens die u op onze beveiligde site invoert  zijn noodzakelijk om de verzending en/of betaling van de door u bestelde producten mogelijk te maken en op te volgen.  De gegevens worden enkel bewaard zolang een verhandeling niet werd afgesloten, ofwel omdat de goederen nog niet geleverd werden, ofwel omdat de betaling niet ontvangen werd.  Atlas & Zanzibar legt geen databank aan en zal u dus nooit ongevraagd publiciteitsmail toezenden. Indien u toch op de hoogte wenst te blijven van de laatste nieuwigheden op ManyMaps dient u zich te abonneren op onze nieuwsbrief.

 

 

 

!